{err:'ورود به این دنیا مسدود می باشد! لطفا طبق زمان اعلام شده مراجعه نمایدد.'}